Kvkk

A A A

Profert olarak (“Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz Profert tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan temel ilkelere ve kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla, verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren bir şirket olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz

 

Kişisel verileriniz tarafımızca aşağıdaki ilkeler ışığında işlenmektedir:

 

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

Aydınlatma Yükümlülüğü

 

KVKK’nın 10. maddesi, verileri işlenen ilgili kişilerin bu hususta onayları alınırken veri sorumlularına aydınlatma yükümlülüğü yüklemekte ve ilgili kişilerin aydınlatılmasına yönelik olarak veri sorumlularını yükümlü kılmaktadır. İlgili madde kapsamında, ‘veri sorumlusu’ sıfatını haiz Şirket, ‘ilgili kişileri’:

 

veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği,

işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

kişisel verilerin toplanmasının yöntem ve hukuki sebepleri,

ilgili kişinin KVKK madde 11 uyarınca veri sorumlusuna yöneltebileceği hakları

konusunda bilgilendirmektedir.

 

Söz konusu bilgilendirme, işbu Aydınlatma Metni ile gerçekleştirilmekte olup Profert, kişisel verilerini işlediği kişileri KVKK’nın 10. maddesi hükmü uyarınca bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

 

KVKK’nın 3. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendi uyarınca, veri sorumlusu ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, Şirket veri sorumlusu sıfatını taşımakta olup KVKK kapsamında Şirket ile iletişime geçilebilmesi amacıyla Şirket’e ait bilgiler aşağıda paylaşılmaktadır.

 

Profert

 

SUBAŞI MAH. BEGÜM SK. B GİRİŞ NO: 20 D TURGUTLU/ MANİSA

 

info@profert.com.tr

 

+90 532 111 14 68

+90 850 260 17 76 

 

İşlenen Kişisel Veriler

 

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;


 

Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, T.C. Kimlik Numarası

İletişim Bilgileriniz: Elektronik posta adresi, adres bilgisi, cep telefon numarası

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

 

Kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da aşağıda belirtilen kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir.

 

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

 

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

 

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

KVKK madde 6 kapsamında özel nitelikli sayılan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler; ancak açık rıza ile işlenebilecek olup; sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

Tüm bunlara göre; kişisel verileriniz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuattaki kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması, finans/muhasebe/hukuk işlerinin takibi, kurumsal iletişim ve kurumsal yönetim işlemlerinin yürütülmesi, reklam içerikli ileti ve elektronik ticari ileti gönderimi başta olmak üzere reklam, tanıtım, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetleri de dâhil ticari ve operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişki/memnuniyetinin ve ürün kalitesinin arttırılması gibi amaçlarla işlenmektedir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Kişisel verileriniz, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve Profert’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde özel kurum ve kamu kuruluşları ile resmi makamlarla paylaşılabilmektedir.

 

Kişisel verilerinizin paylaşılmasında, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan düzenlemelere uyulmakta ve paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 

KVKK madde 8 uyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası veya yukarıda ‘İşleme Amaçları’ başlıklı 2. maddede belirtilen hallerden birinin bulunması halinde açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir.

 

Buna göre; kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında ve bu amaçlarla sınırlı olmak üzere iş ve çözüm ortaklarımıza, devlet kurum ve kuruluşlarına, ve özel kurum ve kuruluşlara zaman zaman aktarılmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Yukarıda sayılan amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz, fiziki veya elektronik ortamda ve diğer yöntemlerle elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz işlenmesinde, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan ve yukarıda ‘İşleme Amaçları’ başlıklı maddede belirtilen hallere bağlılık gösterilmekte olup kanunen gerekli durumlarda ise onayınıza/rızanıza başvurulmaktadır.

 

Yine, ilgili kişi verileri, mevzuattan ve/veya sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilmekte ve “İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği” başlığı altında belirtilen kişilere aktarılabilmektedir.

 

İlgili Kişinin Hakları

 

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Haklarınıza ve KVKK’nın uygulanmasına ilişkin diğer taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletmeniz mümkündür.

 

Profert, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

 

Nasıl Koruyoruz?

 

Şirket tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerin korunması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve işbirliği içinde olunan gerçek ve tüzel kişilerin mağdur olmaması için Şirket tarafından gerekli bütün teknik ve idari tedbirler alınmakta olup; Şirket faaliyetlerinde kullanılan yazılımların standartlara uygun olması, çalışılan üçüncü kişilerin özenle seçilmesi, çalışanların bu yönde eğitim alması ve Şirket içinde yürürlüğe konan diğer düzenlemelere riayet edilmesi Şirket tarafından sağlanmaktadır.