MOL?BDEN

Molibden bitkiler için çok az miktarda ihtiyaç duyulan bir mikro besin elementidir. 5 gr/dekar Molibden bir çok bitki için yeterli bir orand?r. Fakat eksikli?inde bitkilerde büyük s?k?nt?lar meydana gelir.

Molibden bitkilerde azot beslenmesi ve kimyasal de?i?iklikleri için gereklidir. Bitkinin topraktan al?nan nitrat azotunu kullanmas?n? sa?lar. Molibden noksanl???nda nitrat birikmesi meydana gelir ve bitkilerde azot fitotoksitesi gözlenir.Bitkilerde protein sentezlenmesi s?k?nt?ya girer. Bitki bodur olur. Sonuçta azot eksikli?ine benzer belirtiler meydana gelir. Bununla birlikte yaprak kenarlar?nda nitrat fazlal???ndan yanmalar gözlenir.
Bitkiler sa?l?kl? ye?il renk olu?turamazlar.Büyümede geri kal?r.