MANGAN

NOKSANLIK BEL?RT?LER?

Mangan noksanl???nda yapraklarda damarlar aras?nda sararma görülür. 

Dikotiledon bitkilerde mangan noksanl???nda damarlar aras? kloroza ilave olarak, yapraklarda sar? noktalar halinde lekeler olu?ur. 

Monokotiledon bitkilerde, özellikle yulafta yapraklar?n alt bölümlerinde ye?ilimsi gri benekler ve çizgiler olu?ur (gri benek hastal???) ileri a?amada yapraklar orta k?s?mlar?ndan 

k?r?larak üst bölümleri a?a?? sarkar

Bu?day ve arpa bitkilerinde noksanl?k semptomlar? da yulaftakine benzer, ancak daha az belirgin haldedir.

NOKSANLIK NEDENLER?

Kumlu ve humusca zengin topraklar. Yüksek toprak pH s?. So?uk ve ya???l? mevsim. Zay?f topraklar.

B?TK? BESLEMEDEK? ROLÜ

Bir çok enzimin aktivatörüdür. Nitrat?n indirgenmesinde katalizördür. Fotosentez için olmazsa olmaz d?r. Protein sentezinde önemli bir rolü vard?r.

MANGAN NOKSANLI?INDA B?TK?DE MEYDANA GELEN ARAZLAR

Mangan noksanl??? da ilk olarak ya?l? yapraklarda renk de?i?ikliklerine neden olur. Mangan noksanl???nda yapraklarda kendisini gösteren kloroz araz?, damarlar aras?ndan ba?lamak üzere , özellikle geli?menin ilk dönemlerinde demir noksanl??? ile ilgili araza büyük bir benzerlik gösterir. Yaln?z demir noksanl???na ait araz?n ilk olarak genç yapraklarda ortaya ç?kmas?na kar??l?k mangan noksanl??? araz? önce ya?l? yapraklarda kendini göstermektedir.
Tah?l bitkileri içerisinde mangan noksanl???na kar?? en çok hassasiyet gösteren yulaft?r. Mangan noksanl??? ile ilgili olarak yulafta ortaya ç?kan hastal??a ''Gri benek'' hastal??? denilmektedir. Bu araz genellikle ilkbaharda bitkiler yakla??k olarak 15-20 cm yükseklikte iken ya?l? yapraklarda görülür. Önce yaprak damarlar? aras?nda renk aç?l?r ve bu k?s?mlarla birlikte daha ?iddetli olarak yaprak kenarlar?nda gri veya aç?k renkli benekler veya çizgiler meydana gelir. Noksanl???n daha ileri periodlar?nda ise bütün yaprak dokular? emer bir renk al?rlar ve bu ?ekilde esmerle?en k?s?mlar helezon ?eklinde bükülürler. Mangan noksanl???n?n son devresinde ise yapraklar renklerini tamamiyle kaybederler.
Öte yandan mangan noksanl???nda bu?day , arpa ve di?er tah?l bitkilerinde ortaya ç?kan araz yulaftakine çok benzemektedir.
Mangan noksanl???nda ?eker pancar? ve di?er pancar bitkilerinde kendini gösteren araz da çok karakteristik olup buna '' Sar? leke '' hastal??? denilmektedir. Bu bitkilerde yapraklar normale nisbetle çok daha dik bir durum al?rlar ki bu do?rudan do?ruya yaprak kenarlar?n?n üste do?ru bükülmeleriyle ilgilidir. Böyle yapraklarda ayr?ca renk de?i?iklikleri de olur ve yaprak damarlar? aras?nda ye?il rengin yerini sar? bir renk al?r.

Mangan noksanl??? meyve a?açlar? yapraklar?nda da tipik kloroz araz?n?n ortaya ç?kmas?na sebep olur. Örne?in elmada yaprak damarlar? aras?nda renk de?i?ir ve bu de?i?iklik yaprak kenarlar?ndan ba?layarak orta damara do?ru ilerler. Daha ileri devrede ise yaln?z yaprak damarlar? ye?il renktedirler. 
Mangan noksanl??? araz? kuvvetli bir geli?me gösteren genç sürgünlerdeki yapraklarda çok daha hafiftir. Bu durum ise mangan noksanl???n? demir noksanl???ndan ay?rmada i?e yarar , çünkü demir noksanl???ndan ilk önce en genç sürgünlerdeki yapraklar zarar görürler.

?lginç olan bir nokta da meyve a?açlar?nda bazen mangan ve demir noksanl?klar?n?n ayn? zamanda ortaya ç?kmas?d?r. Bu durumda hem genç hem de ya?l? yapraklarda kloroz araz? kendini gösterir ve genç yapraklardaki araza demir , ya?l? yapraklardaki araza ise mangan noksanl??? neden olmaktad?r.