DEM?R

NOKSANLIK BEL?RT?LER?


Demir noksanl???nda genç yapraklarda kloroz görülür. Yapraklarda en ince damarlar dahil tüm damarlar ye?il kal?r, damar aralar?nda renk sar?ya döner. Yapraklarda nekrozlar görülür Noksanl???n çok ?iddetli olmas? halinde sürgün uçlar? ölür.


NOKSANLIK NEDENLER?


Yüksek toprak Ph s?. Kireçli topraklar. Yüksek ba?r seviyesi. Kötü drenaj l? toprak.
Bitki Beslemeddeki Rolü
Klorofil sentezi için gereklidir. Fotosentezde gereklidir. Proteinlerin yap?s?nda bulunur.


DEM?R NOKSANLI?I BEL?RT?LER?


*Demir noksanl??? ilk olarak yapraklarda tipik kloroz araz?n?n ortaya ç?kmas?na sebep olur ve bu araz önce genç yapraklarda görülür. Bu durum demirin bitki bünyesinde hareket edemedi?ini dolay?s?yla bitkinin ya?l? k?s?mlar?ndan genç, yeni geli?mekte olan k?s?mlar?na ta??nmad???n? aç?k olarak göstermektedir.
*Demir noksanl???n?n ?iddetli olmad??? hallerde renk de?i?ikli?i genç yapraklarda damarlar aras?nda olur ve damarlar aras?nda ye?il rengin yerini sar?ms? ye?il bir renk al?r. Buna kar??l?k, ince damarlar da dahil olmak üzere yaprak damarlar? normal ye?il renklerini muhafaza eder ve bu zamanlarda yapraklar bir a? görünü?ündedirler. Noksanl?k ?iddetli ve sürekli oldu?u zaman ise yapraklar?n renkleri saman sar?s?na döner ki bu
zamanda yaprak damarlar? da ye?il renklerini hemen hemen tamamen kaybederler.
*Demir noksanl???n?n ?iddetli oldu?u hallerde sürgünlerde de kuruma görülür.
*Meyve a?açlar?nda, demir noksanl???na di?er bitkilere nispetle daha çok rastlanmaktad?r. Özelikle turunçgiller demir noksanl???na kar?? çok hassasiyet gösterirler. Ayn? durum elma ve ayva a?açlar?nda da görülür.


DEM?R NOKSANLI?I NEDENLER?


Önemli olan bir husus gerek meyve a?açlar?nda gerekse di?er bitkilerde s?k s?k ortaya ç?kan demir noksanl???n?n bu besin maddesinin topraktaki miktar?n?n dü?ük bulunmas?ndan çok çe?itli faktörlerin etkileriyle bitkinin toprakta bulunan demirden faydalanamamas?d?r.
Bu duruma göre pratikte demir noksanl???n? önlemeye yarayacak baz? tedbirlerin al?nmalar? gerekir.
Bu tedbirler ise s?ras?yla
1.Toprak reaksiyonun düzenlenmesi,
2.Toprakta a??r metallerin konsantrasyonlar?n?n çok fazla artmas?na meydan verilmemesi topra?a demirle birlikte ''Kileyt'' ad? verilen baz? organik bile?iklerin ilave edilmeleridir.
3.Bu organik bile?ikler tabiattaki bile?iklerin esas fonksiyonlar? demirin toprakta di?er maddelerle reaksiyona girmesini dolay?s?yla bitki taraf?ndan al?namaz bir hale geçmesini önlemeleridir.
4.Öte yandan söz konusu bile?ikler yaln?z bitkinin toprakta bulunan demirden faydalanmas?n? sa?lamakla kalmay?p bunlar ayn? zamanda bünyeye giren demirin bünyedeki hareketini de düzenlemekte
5.Ayr?ca bunun bitki bünyesinde bulunan a??r metallerin etkileriyle çökelmesini de engellemektedirler.
6.Yaln?z topra?a ilave edilecek organik tabiattaki bu bile?iklerin çe?it ve miktarlar?n?n do?ru olarak tayinini ve bunun içinde özellikle topra??n kalsiyum karbonat kapsam?n?n dikkate al?nmas? gerekmektedir. Aksi halde bu maddelerin bitkinin geli?mesi üzerine olumsuz etkiler yapmalar? ihtimali vard?r.