BOR

NOKSANLIK BEL?RT?LER?

Bitkilerin büyüme noktalar?na zarar verir bitkilerde büyüme çok yava?lar. Yapraklar ve dallar kolay k?r?lan, gevrek bir yap? al?rlar.  Noksanl???n çok ?iddetli olmas? halinde büyüme noktalar? ölür ve büyüme tamamen durur. Çiçek ve meyve olu?umu engellenir, Yapraklar k?vr?l?r, kal?nla??r ve koyu mavi-ye?il bir renk al?r.

NEDENLER?

Yüksek toprak pH s? . Kumsal toprak. Yüksek seviyede Azot yada Kalsiyum varl???. So?uk, nemli hava ve uzun süren kurakl?k.

B?TK? BESLEMEDEK?  ROLÜ

Meristem geli?imi. Karbonhidrat metabolizmas?. Nükleik asit sentezi. Polen olu?umu.

B?TK?   METABOL?ZMASINDA BORUN ÖNEM?

* ?ekerlerin ta??nmas?nda,
* Hücre duvar? sentezinde,
* Lignifikasyon olgusunda,
* Hücre duvar? yap?s?n?n olu?umunda
* Karbonhidrat metabolizmas?nda,
* RNA metabolizmas?nda
* Solunumda,
* ?AA (indolasetik asit) metabolizmas?nda,
* Fenol metabolizmas?nda,
* Biyolojik membranlar?n yap?sal ve fonksiyonel özellikleri üzerinde önemli ve belirgin i?levlere sahiptir.
* Bor, hücre duvar? komponentleri ile tepkimeye girerek polihidroksil bile?ikleri olu?turmak suretiyle hücre zar?n?n ince yap?da olmas?nda ve güçlü bir ?ekilde sentezlenmesinde rol oynar.
*Yeterli düzeyde bor içermeyen bitkilerin hücre duvarlar?nda belirgin ?ekil bozukluklar? ortaya ç?kar.
*Meristematik dokular?n geli?mesinde, 
*Polen tüplerinin büyümesinde,
*Polenlerin geli?me ve çimlenmelerinde bor önemli etkinli?e sahiptir. Bor bu nedenle vejetatif geli?meye göre generatif geli?mede daha büyük önem ta??maktad?r.
*Bor eksikli?inde bitkilerin kök uzamalar?nda gerileme ya da durma ve köklerin çal?la?m?? bir görünüm alma durumu gözlenmektedir. Çünkü kök uzamas? hücre duvar? sentezi ve hücre bölünmesi ile do?rudan ili?kilidir.

BOR NOKSANLI?I

*Tütünde tepe hastal???,
*?eker pancar?nda öz çürüklü?ü,
*Elmalarda mantarla?m?? çekirdek evi,
*Karnabaharda kahverengi çürüklük, 
*Kerevizde çatlak gövde, 
*Turpta kahverengi öz, 
*Patatesin içinde kahverengi lekeler 
*Yoncada uç yapraklar?n sararmas? gibi sorunlar bor noksanl???ndan ileri gelen beslenme bozukluklar?d?r

Bor noksanl???na en duyarl? bitkiler,

* ?eker pancar?, 
* Hayvan pancar?, 
* Kanola,
* Ayçiçe?i,
* Kereviz 
* Ispanakt?r.
 Karnabahar, ?algam, lahana, brüksel lahanas?, havuç, p?rasa, marul, turp bitkileri de bor noksanl???na duyarl? bitkilerdir.

Bor noksanl???

*Bitkilerin büyüme noktalar?na zarar verir
*Bitkilerde büyüme çok yava?lar. 
*Yapraklar ve dallar kolay k?r?lan, gevrek bir yap? al?rlar.  
*Noksanl???n çok ?iddetli olmas? halinde büyüme noktalar? ölür ve büyüme tamamen durur. *Çiçek ve meyve olu?umu engellenir,
*Yapraklar k?vr?l?r, kal?nla??r ve koyu mavi-ye?il bir renk al?r

TAHILLARDA

*Tah?llarda gövdede k?salma, genç yapraklarda rengin aç?k ye?il olmas?, ba?aklarda ve tanelerde küçülme, ba?aklar?n normalden uzun süre ye?il kalmas? gibi arazlar görülür.
*Bu devrede bor al?m?n? art?racak uygulamalar yap?l?rsa, yeni küçük yan ba?ak olu?umu görülür.

MISIRDA

*M?s?rda bo?um aralar?n?n k?sal?r ve bitkide bodurla??r, orta yapraklar?n her iki yüzünde orta damar çevresinde beyaz nekrotik lekeler görülür.
*En genç yapraklar kuruyup k?vr?l?r ve ölür. 
*Koçanlar küçük, çarp?k ?ekilli, koçanda tane say?s? ola?anüstü az olur.