BAKIR

NOKSANLIK BEL?RT?LER?


Bak?r?n bitki bünyesinde haraket kabiliyeti iyi olmad???ndan noksanl?k belirtileri yeni meydana gelen yapraklarda olu?ur. Grimsi ye?il renk, hatta beyazla?ma gibi renk de?i?imleri ve solma görülür. Geli?me zay?flar. Meyve a?açlar?nda dallar?n uç k?s?mlar?nda kurumalar olur. Baz? durumlarda uç kurumalar?n?n görülmesinden önce, normalden büyük yapraklar olu?ur.


NOKSANLIK NEDENLER?


Bak?r noksanl???, genellikle toplam Cu içeri?i dü?ük, kaba tekstürlü, kireçli ve bak?r?n organik komplekslere ba?land??? organik madde yönünden zengin topraklarda görülür. Yüksek miktarda azot gübrelemesi de bak?r noksanl???n? güçlendirir.


B?TK? BESLEMEDEK? ROLÜ


Bak?r bitkilerde pek çok biyokimyasal reaksiyonlar?n, enzim olu?umunu düzenleyen proteinlerin önemli bir bile?enidir. Bitkiler bu özel enzimlerin varl??? olmadan büyüyemez.


BAKIR NOKSANLI?INDA ORTAYA ÇIKAN ARAZLAR


Bak?r noksanl???nda ortaya ç?kan en tipik araz dallarda görülen uç kurumas?d?r. Bak?r noksanl???nda meyve a?açlar?nda dallar uçlar?ndan itibaren kurumaya ba?larlar ve kuruyan k?s?mlar da sonradan a?a??ya k?vr?l?rlar. Ölü k?s?mlar?n hemen alt?nda bulunan gözlerden yeni sürgünler meydana gelirse de bak?r noksanl??? devam etti?i taktirde bunlarda da uç kurumas? görülür ve böylece a?aç birkaç y?l içerisinde çal?ms? bir hal al?r.
Bak?r noksanl??? a?açlar?n , çinko noksanl???na nispetle , daha çok küçük kalmalar?na ve cücele?melerine sebep olur. Bak?r noksanl???nda baz? hallerde a?açlarda rozet olu?umunun ve zamk ak?tma da görülür. Bak?r noksanl???nda ayr?ca yapraklarda kloroz ve araz? ortaya ç?kar ve noksanl?k ?iddetli oldu?u zaman yapraklar dökülürler ve ayn? zamanda sürgünler de ölürler.
Bak?r noksanl???nda tah?llarda baz? hastal?klar ortaya ç?kmaktad?r ki bunlardan en önemlisi ''toprak ?slah?'' hastal???d?r. Bu hastal??a bu ismin verilmesinin sebebi ise hastal???n özellikle yeni ?slah edilmi? organik tabiattaki topraklarda görülmesidir. Toprak ?slah? hastal???n?n en önemli araz? ise yapraklar?n ve özellikle yaprak uçlar?n?n gri veya beyaz bir renk almalar? ve sonradan da yapraklar?n arkaya do?ru k?vr?lmalar?d?r. Di?er mikro elementler gibi bak?r fazlal??? da bitkiler üzerine toksit bir etki yapmaktad?r ve yine demir ve manganda oldu?u gibi ,bitki beslenmesi bak?m?ndan topraktaki bak?r?n mutlak miktar?ndan çok bunun di?er a??r metal miktarlar?ndan olan oran? önemlidir.